Fel comisiynwyr annibynnol Cymru ar gyfer Plant ac ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol, mae gennym rolau neilltuol ond buddiannau cyffredin. Rydym am alluogi cyrff cyhoeddus i roi hawliau plant i fod yn ddiogel, yn iach ac i ffynnu yma ac erbyn hyn yng nghanol eu cynllunio a’u cyflwyno. Rydym hefyd am sicrhau eu bod yn cynllunio ar gyfer y tymor hir – ar gyfer gweddill bywydau plant sy’n byw yn eu cymunedau nawr, ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol yn dal i fod heb eu geni.

Sgroliwch i lawr i weld a dewis categorïau

Cydweithrediad rhwng Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol a Chomisiynydd Plant Cymru

Ceredigion – Continwwm cymorth i blant, pobl ifanc a theuluoedd

Yn 2015, cyflwynodd Ceredigion Ganllawiau newydd y Tîm o Gwmpas y Teulu ar gyfer ymarferwyr sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, ar sail fframwaith asesu Plant a Theuluoedd yr Adran Iechyd, h.y. Datblygiad y Plentyn/Perthnasoedd Teuluol a Chymdeithasol/Cymuned. Lluniwyd datblygiad model y continwwm i gynorthwyo defnyddwyr gwasanaeth i ystyried agweddau ar eu llesiant eu hunain, yn hytrach na dibynnu ar weithiwr i wneud hynny ar eu rhan. Mae pob gwasanaeth cymorth (cyffredinol ac wedi’i dargedu) wedi cael ei fapio yn erbyn y continwwm ac yn cael ei gydlynu mewn ymateb i’r sgôr llesiant a nodwyd gan y defnyddiwr gwasanaeth ei hun. Mae’r model wedi golygu bod modd cydlynu gwasanaethau’n fwy effeithiol mewn ymateb i anghenion sy’n cynyddu neu’n lleihau.