Fel comisiynwyr annibynnol Cymru ar gyfer Plant ac ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol, mae gennym rolau neilltuol ond buddiannau cyffredin. Rydym am alluogi cyrff cyhoeddus i roi hawliau plant i fod yn ddiogel, yn iach ac i ffynnu yma ac erbyn hyn yng nghanol eu cynllunio a’u cyflwyno. Rydym hefyd am sicrhau eu bod yn cynllunio ar gyfer y tymor hir – ar gyfer gweddill bywydau plant sy’n byw yn eu cymunedau nawr, ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol yn dal i fod heb eu geni.

Sgroliwch i lawr i weld a dewis categorïau

Cydweithrediad rhwng Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol a Chomisiynydd Plant Cymru

Y Wrecsam a Garem

SENEDD YR IFANC EIN DYFODOL – Y WRECSAM A GAREM

Trôdd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam (BGC) at ei Senedd Ieuenctid leol, ‘Senedd yr Ifanc’, i drafod sut gallen nhw chwarae rhan (a chefnogi ymwneud pobl ifanc eraill) yn y gwaith o ganfod dyheadau allweddol ar gyfer Wrecsam, yn awr ac yn y dyfodol. Penderfynodd Senedd yr Ifanc gynnal prosiect ymchwil ei hun i gasglu barn pobl ifanc a chyfrannu’r canfyddiadau i Asesiad Llesiant Wrecsam. Cafodd pobl ifanc oedd yn rhan o’r Senedd hyfforddiant ynghylch Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, moeseg ymchwil, dulliau ymchwil a chyfathrebu. Cynhaliodd yr ymchwilwyr ifanc waith ymchwil meintiol ac ansoddol gyda phobl ifanc 11-25 oed sy’n byw, yn gweithio, yn cymdeithasu neu’n cael eu haddysgu yn Wrecsam, ynghylch materion oedd yn cynnwys addysg, iechyd, cyflogaeth a thrafnidiaeth. Ynghyd â’r cyfweliadau wyneb yn wyneb, cafwyd 340 o ymatebion i’r arolwg ymchwil.

Cafodd canfyddiadau’r ymchwil eu bwydo i’r grŵp BGC, a’u defnyddio i sicrhau bod llais pobl ifanc yn cael ei gynrychioli ym mhob rhan o Asesiad Llesiant Wrecsam. Bydd pobl ifanc yn parhau wedi ymgysylltu â’r broses o ddatblygu ei Gynllun Llesiant. Adroddwyd y canfyddiadau hefyd i’r pwyllgor craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a Llywodraethiant yng Nghyngor Wrecsam, ac o ganlyniad i’r cyflwyniad hwn mae Cadeiryddion y gwahanol bwyllgorau craffu yn trafod ffyrdd o gynnwys pobl ifanc yn fwy rheolaidd yn eu gwaith.