Fel comisiynwyr annibynnol Cymru ar gyfer Plant ac ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol, mae gennym rolau neilltuol ond buddiannau cyffredin. Rydym am alluogi cyrff cyhoeddus i roi hawliau plant i fod yn ddiogel, yn iach ac i ffynnu yma ac erbyn hyn yng nghanol eu cynllunio a’u cyflwyno. Rydym hefyd am sicrhau eu bod yn cynllunio ar gyfer y tymor hir – ar gyfer gweddill bywydau plant sy’n byw yn eu cymunedau nawr, ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol yn dal i fod heb eu geni.

Sgroliwch i lawr i weld a dewis categorïau

Cydweithrediad rhwng Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol a Chomisiynydd Plant Cymru

Pwyllgor Hawliau Plant Sir Benfro

Sefydlodd Cyngor Sir Penfro broses adrodd ‘yn null y CU’, gyda chorff cynrychioliadol o blant a phobl ifanc yn chwarae rôl Pwyllgor y CU ar Hawliau’r Plentyn. Bu’r bobl ifanc yn gwerthuso hunanwerthusiad Estyn yr awdurdod lleol yn erbyn safonau CCUHP. Yna trefnwyd gwrandawiad cyhoeddus gyda Chyfarwyddwr Addysg yr Awdurdod, Pennaeth Perfformiad a Chymuned, a’r Aelod Cabinet dros Addysg a Diogelu. Gofynnodd y bobl ifanc gwestiynau i’r uwch-reolwyr hyn a’r aelod etholedig o flaen cynulleidfa o 50 o gynrychiolwyr. Ar ôl y gwrandawiad cyhoeddus, daeth y bobl ifanc at ei gilydd i lunio fersiwn derfynol o’u hadroddiad. Cysylltwyd eu holl Sylwadau Terfynol ag erthyglau perthnasol CCUHP, a chyflwyno 30 o argymhellion i’r awdurdod lleol eu cyflawni. Mae eu hargymhellion wedi bod yn gatalydd ar gyfer llawer o newidiadau yng Ngwasanaethau Addysg yr Awdurdod Lleol ers i’w hadroddiad gael ei gyflwyno.