Fel comisiynwyr annibynnol Cymru ar gyfer Plant ac ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol, mae gennym rolau neilltuol ond buddiannau cyffredin. Rydym am alluogi cyrff cyhoeddus i roi hawliau plant i fod yn ddiogel, yn iach ac i ffynnu yma ac erbyn hyn yng nghanol eu cynllunio a’u cyflwyno. Rydym hefyd am sicrhau eu bod yn cynllunio ar gyfer y tymor hir – ar gyfer gweddill bywydau plant sy’n byw yn eu cymunedau nawr, ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol yn dal i fod heb eu geni.

Sgroliwch i lawr i weld a dewis categorïau

Cydweithrediad rhwng Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol a Chomisiynydd Plant Cymru

Swyddfa hawliau plant a phobl ifanc cygnor Sir Penfro

Cyn cymryd y cam o fabwysiadu CCUHP yn ffurfiol, ceisiodd yr Awdurdod yn gyntaf ddangos mewn modd ymarferol, mesuradwy, ei ymrwymiad i hybu hawliau plant, trwy sefydlu Swyddfa Hawliau Plant a Phobl Ifanc (CYPRO).   

Mae CYPRO yn gweithio i sicrhau bod lleisiau pobl ifanc agored i niwed a rhai sydd wedi colli cysylltiad nid yn unig yn cael eu clywed, ond hefyd yn ganolog i weithrediad y sefydliad. Cyflawnir hyn mewn nifer o ffyrdd gwahanol, e.e. trwy gydweithio’n agos ag ysgolion i ddatblygu cyfranogiad disgyblion, trwy hwyluso fforymau ieuenctid, a thrwy roi hyfforddiant helaeth ar hawliau plant i staff a phobl ifanc.

Yn dilyn digwyddiad lansio, lle mabwysiadodd Sir Benfro CCUHP yn ffurfiol, cynhyrchwyd Adduned ar gyfer Plant a Phobl Ifanc (drwy gydweithio â phobl ifanc) a’i anfon at bob disgybl ysgol yn Sir Benfro i ategu ymrwymiad Sir Benfro i gynnal eu hawliau o dan CCUHP. Cafodd pob ysgol hefyd ymweliad gan aelodau o dîm CYPRO, i asesu eu hymarfer ynghylch llais y disgybl a hawliau plant, a’u cefnogi i wella yn ôl y galw trwy roi hyfforddiant wedi’i deilwra iddynt.