Fel comisiynwyr annibynnol Cymru ar gyfer Plant ac ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol, mae gennym rolau neilltuol ond buddiannau cyffredin. Rydym am alluogi cyrff cyhoeddus i roi hawliau plant i fod yn ddiogel, yn iach ac i ffynnu yma ac erbyn hyn yng nghanol eu cynllunio a’u cyflwyno. Rydym hefyd am sicrhau eu bod yn cynllunio ar gyfer y tymor hir – ar gyfer gweddill bywydau plant sy’n byw yn eu cymunedau nawr, ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol yn dal i fod heb eu geni.

Sgroliwch i lawr i weld a dewis categorïau

Cydweithrediad rhwng Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol a Chomisiynydd Plant Cymru

Adolygu dull eu cynwwys

Ewch yn ôl at sut bydd eich gwaith yn parhau i gynnwys dinasyddion a rhanddeiliaid:

  • Faint o blant fu’n ymwneud â chynllunio, cyflwyno ac adolygu’r prosiect/amcan llesiant?
  • Sut cafodd barn plant ei chymryd i ystyriaeth yn ystod y broses o wneud penderfyniad?
  • A oes cysylltiad amlwg rhwng trefniadau cynnwys plant a strwythurau arweinyddiaeth y sefydliad?
  • Sut defnyddiwyd Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol Plant a Phobl Ifanc Cymru i dywys patrwm y broses o’u cynnwys?
  • Sut mae eich sefydliad wedi mabwysiadu Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol Plant a Phobl Ifanc?
  • Sut mae rhanddeiliaid allweddol yr effeithiwyd arnynt gan y prosiect, yn arbennig o ran eu hanghenion a’u heriau, wedi dylanwadu ar eich gwaith chi?
  • Beth sydd wedi newid o ganlyniad i fewnbwn plant?
  • Sut bydd plant y mae eich gwaith yn effeithio arnynt yn parhau i ddylanwadu ar eich gwaith ar hyd ei oes?