Fel comisiynwyr annibynnol Cymru ar gyfer Plant ac ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol, mae gennym rolau neilltuol ond buddiannau cyffredin. Rydym am alluogi cyrff cyhoeddus i roi hawliau plant i fod yn ddiogel, yn iach ac i ffynnu yma ac erbyn hyn yng nghanol eu cynllunio a’u cyflwyno. Rydym hefyd am sicrhau eu bod yn cynllunio ar gyfer y tymor hir – ar gyfer gweddill bywydau plant sy’n byw yn eu cymunedau nawr, ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol yn dal i fod heb eu geni.

Sgroliwch i lawr i weld a dewis categorïau

Cydweithrediad rhwng Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol a Chomisiynydd Plant Cymru

Adolygu Ataliaeth

Ewch yn ôl at broblemau’r cylchoedd negyddol a nodwyd gennych y gallai eich gwaith ymdrin â hwy.

Ystyriwch y rhagdybiaethau sy’n sail ar gyfer y camau rydych chi’n eu cymryd i gyflawni eich amcanion llesiant/eich prosiect:

  • Ydy eich gwaith yn dibynnu ar sefydlu ymyriadau eraill i ymdrin ag achosion cylchoedd tymor hir ochr yn ochr â’ch prosiect?
  • Beth yw’r mesurau cyfaddawdu sy’n dod i’r amlwg rhwng gwahanol agweddau ar lesiant a chynaliadwyedd, a sut mae’r rhain wedi cael eu lleiafu?
  • Beth gall eich gwaith ei wneud i ddatrys, rheoli neu liniaru blaenoriaethau sy’n cystadlu â’i gilydd?
  • Beth oedd allbynnau’r amcanion llesiant/prosiect? Pa gostau ariannol oedd yn gysylltiedig â’r amcan ataliol o’i gymharu â chynnal y sefyllfa bresennol? A gyflawnwyd unrhyw arbedion ariannol?
  • Os nad yw’r sefyllfa wedi newid, beth oedd y rhwystrau, a pha newidiadau allai fod yn angenrheidiol i’w goresgyn yn y dyfodol? Efallai byddwch chi am ystyried cwmpas a dyraniad adnoddau ariannol, dynol a thechnegol a neilltuwyd ar gyfer plant.