Fel comisiynwyr annibynnol Cymru ar gyfer Plant ac ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol, mae gennym rolau neilltuol ond buddiannau cyffredin. Rydym am alluogi cyrff cyhoeddus i roi hawliau plant i fod yn ddiogel, yn iach ac i ffynnu yma ac erbyn hyn yng nghanol eu cynllunio a’u cyflwyno. Rydym hefyd am sicrhau eu bod yn cynllunio ar gyfer y tymor hir – ar gyfer gweddill bywydau plant sy’n byw yn eu cymunedau nawr, ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol yn dal i fod heb eu geni.

Sgroliwch i lawr i weld a dewis categorïau

Cydweithrediad rhwng Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol a Chomisiynydd Plant Cymru

Cynllunio Llesiant

  • Beth mae eich prosiect/amcan llesiant yn gobeithio ei gyflawni? Beth yw’r effaith arfaethedig ar blant? Pa erthyglau o CCUHP sydd fwyaf perthnasol?
  • Sut rydych chi wedi rhoi sylw i’r negeseuon allweddol sy’n dod i’r amlwg o’r data ynghylch tueddiadau’r presennol a’r dyfodol i blant wrth ddatblygu eich prosiect/amcan llesiant?
  • Beth yw’r risgiau i blant? Sut mae eich amcanion llesiant yn bwriadu hwyluso tueddiadau cadarnhaol neu liniaru tueddiadau negyddol i blant – gan roi sylw arbennig i’r grwpiau mwyaf agored i niwed / sydd ar y cyrion?
  • Pa fesurau gallwch chi eu mabwysiadu i’ch helpu i fonitro a gwerthuso’r manteision i blant? Pa ddata arall rydych chi eisoes yn ei gasglu a allai eich helpu i fonitro a gwerthuso’r manteision i blant?