Fel comisiynwyr annibynnol Cymru ar gyfer Plant ac ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol, mae gennym rolau neilltuol ond buddiannau cyffredin. Rydym am alluogi cyrff cyhoeddus i roi hawliau plant i fod yn ddiogel, yn iach ac i ffynnu yma ac erbyn hyn yng nghanol eu cynllunio a’u cyflwyno. Rydym hefyd am sicrhau eu bod yn cynllunio ar gyfer y tymor hir – ar gyfer gweddill bywydau plant sy’n byw yn eu cymunedau nawr, ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol yn dal i fod heb eu geni.

Sgroliwch i lawr i weld a dewis categorïau

Cydweithrediad rhwng Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol a Chomisiynydd Plant Cymru

Y Tymor Hir

Pwysigrwydd cydbwyso anghenion tymor byr â’r angen am ddiogelu’r gallu i ddiwallu anghenion tymor hir yn ogystal.

Gwelwch Bopeth

Ataliaeth

Gall atal problemau rhag codi neu waethygu helpu cyrff cyhoeddus i gyflawni eu hamcanion.

Gwelwch Bopeth

Cynnws

Pwysgirwydd cynnwys pobl sydd â diddordeb mewn cyflawni’r nodau llesiant, a sicrhau bod y bobl hynny’n adlewyrchu amrywiaeth yr ardal y mae’r corff yn ei wasanaethu.

Gwelwch Bopeth

Integreiddio

Ystyried sut gall amcanion llesiant cyrff cyhoeddus gael effaith ar bob un o’r nodau llesiant, ar eu hamcanion eraill, neu ar amcanion cyrff eraill

Gwelwch Bopeth

Cydweithio

Gweithredu ar y cyd ag unrhyw berson (neu rannau eraill o’r corff ei hun) a allai helpu’r corff i gyflawni ei amcanion llesiant

Gwelwch Bopeth

Hawliau Plant a’r Pum Dull o Weithio