Fel comisiynwyr annibynnol Cymru ar gyfer Plant ac ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol, mae gennym rolau neilltuol ond buddiannau cyffredin. Rydym am alluogi cyrff cyhoeddus i roi hawliau plant i fod yn ddiogel, yn iach ac i ffynnu yma ac erbyn hyn yng nghanol eu cynllunio a’u cyflwyno. Rydym hefyd am sicrhau eu bod yn cynllunio ar gyfer y tymor hir – ar gyfer gweddill bywydau plant sy’n byw yn eu cymunedau nawr, ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol yn dal i fod heb eu geni.

Sgroliwch i lawr i weld a dewis categorïau

Cydweithrediad rhwng Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol a Chomisiynydd Plant Cymru

Dull Gweithredu Seiliedig Ar Hawliau Plant – Adolygu Ar Gyfer Y Tymor Hir

Ewch yn ôl at y mesurau cynnydd a’r tueddiadau a nodwyd gennych yn wreiddiol fel rhai oedd yn berthnasol i blant.

  • Beth oedd y negeseuon allweddol oedd yn dod i’r amlwg o’r data gwaelodlin oedd yn berthnasol i blant? Beth oedd tueddiadau’r dyfodol?
  • Beth mae’r data cyfredol yn ei ddweud wrthych am sut mae’r sefyllfa i blant wedi neu heb newid wrth gymryd camau i gyflawni’r amcanion llesiant/yn ystod cyfnod y prosiect? Ydy hyn yn cyfateb i’r tueddiadau at y dyfodol a nodwyd ar y cychwyn?
  • Beth oedd allbynnau’r amcan llesiant/prosiect?
  • Sut mae eich amcanion llesiant/prosiect wedi cyfrannu at sicrhau hawliau a llesiant tymor hir plant?
  • Os nad yw’r sefyllfa wedi newid, beth oedd y rhwystrau a pha newidiadau allai fod yn angenrheidiol i oresgyn y rhain yn y dyfodol? Efallai y byddwch am ystyried cwmpas a dyraniad adnoddau ariannol, dynol a thechnegol sydd wedi’u neilltuo ar gyfer plant.
  • I ba raddau y llwyddwyd i gynnwys plant yn natblygiad yr amcanion llesiant/y prosiect? I ba raddau y llwyddwyd i roi sylw i’w barn? Beth newidiodd o ganlyniad?
  • Beth mae plant yn ei ddweud nawr ynghylch sut gallai eu llesiant fod wedi newid neu beidio?