Fel comisiynwyr annibynnol Cymru ar gyfer Plant ac ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol, mae gennym rolau neilltuol ond buddiannau cyffredin. Rydym am alluogi cyrff cyhoeddus i roi hawliau plant i fod yn ddiogel, yn iach ac i ffynnu yma ac erbyn hyn yng nghanol eu cynllunio a’u cyflwyno. Rydym hefyd am sicrhau eu bod yn cynllunio ar gyfer y tymor hir – ar gyfer gweddill bywydau plant sy’n byw yn eu cymunedau nawr, ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol yn dal i fod heb eu geni.

Sgroliwch i lawr i weld a dewis categorïau

Cydweithrediad rhwng Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol a Chomisiynydd Plant Cymru

Cynllunio Ariannol

  • Sut rydych chi’n bwriadu targedu adnoddau a ddyrannwyd i’ch amcanion llesiant/prosiect mewn modd sy’n blaenoriaethu ymyrraeth gynnar ac ataliaeth?
  • Beth yw costau cynnal y sefyllfa bresennol a pheidio â blaenoriaethu strategaethau ataliaeth ac ymyrraeth gynnar?
  • Sut mae eich amcanion llesiant/prosiect yn bwriadu cefnogi’r gwaith o gydlynu gwasanaethau cyffredinol, wedi’u targedu ac arbenigol er mwyn atal problemau rhag gwaethygu neu rhag codi?
  • Sut gallai eich gwaith leiafu ei effeithiau negyddol ei hun, e.e. trwy gymhwyso’r pum dull o weithio wrth gynllunio eich gweithgareddau, darparu adnoddau ar eu cyfer a’u rhoi ar waith, gan leiafu gwastraff a defnyddio adnoddau?