Fel comisiynwyr annibynnol Cymru ar gyfer Plant ac ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol, mae gennym rolau neilltuol ond buddiannau cyffredin. Rydym am alluogi cyrff cyhoeddus i roi hawliau plant i fod yn ddiogel, yn iach ac i ffynnu yma ac erbyn hyn yng nghanol eu cynllunio a’u cyflwyno. Rydym hefyd am sicrhau eu bod yn cynllunio ar gyfer y tymor hir – ar gyfer gweddill bywydau plant sy’n byw yn eu cymunedau nawr, ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol yn dal i fod heb eu geni.

Sgroliwch i lawr i weld a dewis categorïau

Cydweithrediad rhwng Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol a Chomisiynydd Plant Cymru

Cynnwys Plant

  • Sut byddwch chi’n crynhoi profiad ansoddol/goddrychol o lesiant plant?
  • Sut byddwch chi’n cynnwys plant wrth ddatblygu eich prosiect/amcan llesiant a’r camau rydych yn bwriadu eu cymryd i fwyafu eich cyfraniad i CCUHP a’r saith Nod Llesiant?
  • Sut byddwch chi’n cynnwys plant wrth ddyrannu a phennu cyllidebau/adnoddau ar gyfer yr amcan llesiant/y prosiect?
  • Sut byddwch chi’n cynnwys plant wrth werthuso a chraffu ar lwyddiant eich prosiect/amcan llesiant?