Fel comisiynwyr annibynnol Cymru ar gyfer Plant ac ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol, mae gennym rolau neilltuol ond buddiannau cyffredin. Rydym am alluogi cyrff cyhoeddus i roi hawliau plant i fod yn ddiogel, yn iach ac i ffynnu yma ac erbyn hyn yng nghanol eu cynllunio a’u cyflwyno. Rydym hefyd am sicrhau eu bod yn cynllunio ar gyfer y tymor hir – ar gyfer gweddill bywydau plant sy’n byw yn eu cymunedau nawr, ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol yn dal i fod heb eu geni.

Sgroliwch i lawr i weld a dewis categorïau

Cydweithrediad rhwng Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol a Chomisiynydd Plant Cymru

Blaenoriaethu Ymyrraeth Gynnar ac Ataliaeth

 • Cychwynnwch drwy roi ystyriaeth gyffredinol i’r mathau o broblemau y gallai eich gwaith helpu i’w hatal yn y dyfodol, e.e. llesiant cymdeithasol, economaidd, diwylliannol, amgylcheddol plant
 • Sut mae eich gwaith yn cefnogi torri cylchoedd negyddol sy’n cael effaith ar blant yn arbennig? E.e. tlodi, iechyd gwael, niwed i’r amgylchedd a cholli bioamrywiaeth?
 • Beth yw nod arfaethedig eich amcanion llesiant/prosiect?
 • Beth yw’r effaith arfaethedig ar blant? Pa erthyglau CCUHP sy’n fwyaf perthnasol?
 • Sut rydych chi wedi rhoi sylw i’r negeseuon allweddol sy’n dod i’r amlwg o’r data tueddiadau presennol a dyfodol ar gyfer plant wrth ddatblygu eich prosiect/amcan llesiant?
 • Beth yw’r risgiau i blant? Sut mae eich amcanion llesiant yn bwriadu hwyluso tueddiadau cadarnhaol neu liniaru tueddiadau negyddol i blant – gan roi sylw arbennig i’r grwpiau mwyaf agored i niwed/ar y cyrion?
 • Sut gall eich gwaith ymdrin â’r rhain:
  • penderfynyddion cymdeithasol iechyd gwael plant?
  • effeithiau anghydraddoldebau sy’n effeithio ar blant
  • pwysigrwydd cymunedau cydlynus
  • colli bioamrywiaeth